Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Stuff & more stuff
Aarschotsesteenweg 238 – 3012 Wilsele
info@stuffandmorestuff.be
BTW 0803310646

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Stuff & more stuff, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 238 – 3012 Wilsele, BTW 0803310646, (hierna "Stuff & more stuff") biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Stuff & more stuff moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Stuff & more stuff aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Stuff & more stuff niet. Stuff & more stuff is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Stuff & more stuff is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Stuff & more stuff. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Stuff & more stuff. Stuff & more stuff kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Het contract wordt gesloten wanneer de klant de bestelling heeft geplaatst en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. Indien de Klant de bestelling op elektronische wijze plaatst en via Bancontact betaalt, bevestigt Stuff & more stuff deze bestelling op elektronische wijze aan de hand van een factuur verstuurd naar het mailadres van de Klant. Indien de klant de bestelling op elektronische wijze plaatst en kiest voor ‘vooraf overmaken’, zal een bestelbevestiging verstuurd worden naar het mailadres van de Klant. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via de beveiligde overschrijvingsmodule van Bancontact (voor al de betalingen via Bancontact werkt Stuff & more stuff samen met Mollie.com);
- via overschrijving op rekeningnummer BE53 9734 5715 3253.

Stuff & more stuff is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België (buitenland eventueel mogelijk na contactname met Stuff & more stuff). Leveringen gebeuren door een door Stuff & more stuff geselecteerde leverancier (in België via bpost aan 5,50 euro en in Nederland via Mondial Relay aan 7,50 euro). De Klant kan er ook voor kiezen zijn artikelen zelf af te halen. In dit geval betaalt de Klant geen verzendingskosten. Bestellingen kunnen op afspraak worden afgehaald in Wilsele. Het zou kunnen dat een gratis aan huis levering wordt voorgesteld door Stuff & more stuff in regio Leuven.

Stuff & more stuff zorgt voor een zorgvuldige verpakking en verzending van de bestellingen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling van het totaalbedrag van de bestelling. Stuff & more stuff streeft ernaar de bestellingen binnen de 2 à 3 werkdagen te verzenden naar de Klant. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich mee brengt zijn altijd voor de Klant. Stuff & more stuff kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan of beschadigd raken van verzonden artikelen. Stuff & more stuff blijft verantwoordelijk voor de producten tot ze afgeleverd zijn bij de leverancier of tot ze overhandigd werden aan de Klant in geval van afhaling bij Stuff & more stuff in Wilsele. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Stuff & more stuff.

Vóór het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd en goed verpakt.  De Klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en Stuff & more stuff onmiddellijk via e-mail op de hoogte te brengen van enige schade. Een foto van het beschadigde artikel, inpakmateriaal en doos met adreslabel moeten hieraan toegevoegd worden. Deze foto’s zijn essentieel voor de opmaak van het schadedossier naar de transporteur toe.  Gooi dus nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Stuff & more stuff. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Stuff & more stuff. Als de klant niet tevreden is over zijn aankoop, dan kan hij zonder opgave van reden de aankoop herroepen en het artikel terugbezorgen aan Stuff & more stuff. Het recht van retour geldt niet voor producten die speciaal voor de Klant op maat werden gemaakt. De Klant moet Stuff & more stuff binnen de twee kalenderdagen na de levering van het (de) artikel(en) schriftelijk op de hoogte brengen dat hij de aankoop wil herroepen. Dit kan hij doen door een e-mail te sturen naar info@stuffandmorestuff.be. Niet schriftelijk gemelde retourzendingen worden niet aanvaard. De Klant moet het (de) artikel(en) binnen de 5 kalenderdagen terugzenden naar Stuff & more stuff (Aarschotsesteenweg 238 – 3012 Wilsele). Het (de) artikel(en) moet(en) in de originele verzendverpakking worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, en voldoende gefrankeerd, met vermelding van factuurnummer.  Retourzendingen zijn altijd op verantwoordelijkheid van de Klant. Stuff & more stuff zal het aankoopbedrag van het (de) artikel(en) binnen de 5 werkdagen, na ontvangt ervan, terugstorten naar de Klant. De gemaakte verzendingskosten worden niet terugbetaald door Stuff & more stuff. Kom(t)(en) het (de) artikel(en) beschadigd terug bij Stuff & more stuff dan heeft de Klant geen recht op terugbetaling. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Stuff & more stuff en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Stuff & more stuff. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Stuff & more stuff zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klachten

Stuff & more stuff is bereikbaar via e-mail op info@stuffandmorestuff.be of per post op het volgende adres Aarschotsesteenweg 238 – 3012 Wilsele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Klachten over producten moeten binnen de 2 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld. Stuff & more stuff zal haar uiterste best doen om de klacht naar tevredenheid van de Klant op te lossen. De verplichtingen van Stuff & more stuff beperken zich tot het vervangen van het product. Stuff & more stuff is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door of voortkomt uit de klacht. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de prijs die de Klant voor het betreffende artikel heeft betaald.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Stuff & more stuff beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Stuff & more stuff zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De gegevens die de Klant aan Stuff & more stuff bezorgt, via de website of persoonlijk, worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit doorgegeven aan derden.  Stuff & more stuff respecteert de privacywetgeving, met name de Wet der bescherming van de Persoonsgegevens.  Voor meer informatie hierover zie ook onze Privacyverklaring.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Stuff & more stuff om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Stuff & more stuff mag te allen tijde de voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar op www.stuff-and-more-stuff.be.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).